Loading...
Pàgina inicial/Nota legal correu electrònic
Nota legal correu electrònic2019-01-27T23:33:10+01:00

Català

Aquest missatge i els fitxers que puguin ser adjuntats són confidencials. Els mateixos contenen informació reservada que no pot ser difosa. Si vostè ha rebut aquest correu per error, tingui l’amabilitat d’eliminar-lo del seu sistema i avisar al remitent mitjançant reexpedició a la seva adreça electrònica; no haurà de copiar el missatge ni divulgar el seu contingut a cap persona.

D’acord amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, li comuniquem que la seva adreça de correu electrònic forma part del nostre fitxer automatitzat, titularitat de DÍDAC DOMINGO CARRASCOSA – DOMINGO VETERINARIS –, la finalitat del qual és la de mantenir el contacte amb vostè. Si vol saber de quina informació disposem de vostè., modificar-la, i si escau, cancel•lar-la, pot fer-lo enviant un escrit a aquest efecte, acompanyat d’una fotocòpia del seu D.N.I. o document acreditatiu equivalent, a la següent adreça: Ctra. de Vinyols Mas Domingo s/n (TV-3103 Km 0,4) – 43330 RIUDOMS o a través de correu electrònic a info@domingoveterinaris.com. Així mateix, és la seva responsabilitat comprovar que aquest missatge o els seus arxius adjunts no continguin virus i, si escau, eliminar-los.

Castellano

Este mensaje y los ficheros que puedan ser adjuntados son confidenciales. Los mismos contienen información reservada que no puede ser difundida. Si usted ha recibido este correo por error, tenga la amabilidad de eliminarlo de su sistema y avisar al remitente mediante reenvío a su dirección electrónica; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona.

De acuerdo con el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, le comunicamos que su dirección de correo electrónico forma parte de nuestro fichero automatizado por poder mantener el contacto con usted, titularidad de DÍDAC DOMINGO CARRASCOSA – DOMINGO VETERINARIS –, la finalidad del cual es la de mantener el contacto con usted. Si quiere saber de qué información disponemos de usted., modificarla, y si procede, cancelarla, puede hacerlo enviando un escrito a tal efecto, acompañado de una fotocopia de su D.N.I. o documento acreditativo equivalente, a la siguiente dirección: Ctra. de Vinyols Mas Domingo s/n (TV-3103 Km 0,4) – 43330 RIUDOMS o a través de correo electrónico a info@domingoveterinaris.com. Asimismo, es su responsabilidad comprobar que este mensaje o sus archivos adjuntos no contengan virus y, si procede, eliminarlos.

English

This message and the files that can be attached are confidential. They contain sensitive information that cannot be disseminated. If you have received this email in error, please delete it from your system and notify the sender via forwarding to your email address; you must not copy the message or disclose its contents to anyone.

According to the data protection act of REGULATION (EU) 2016/679 of 27 April 2016, we inform you that your email address is part of our automated file to be able to maintain contact with you, owned by DÍDAC DOMINGO CARRASCOSA – DOMINGO VETERINARIS –, the purpose of which is the keeping in touch with you. If you want to know what information we have about you, modify it, and if is appropriate, cancel it, you can do so by sending a written for this purpose, accompanied by a photocopy of your identity card or equivalent, to the following address document: Ctra. de Vinyols Mas Domingo s/n (TV-3103 Km 0,4) – 43330 RIUDOMS or via email to info@domingoveterinaris.com. Also, is your responsibility verified that this message or its attachments do not contain viruses and, if appropriate, remove them.

Go to Top