Loading...
Pàgina inicial/Política de privacitat
Política de privacitat2019-02-10T21:40:35+01:00

TEXT LEGAL

De conformitat amb allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses a un tractament titularitat de DÍDAC DOMINGO CARRASCOSA – DOMINGO VETERINARIS, [d’ara endavant Domingo Veterinaris], amb  domicili social a la Ctra. de Vinyols Mas Domingo, s/n (TV-3103 Km 0,4) – 43330 RIUDOMS (Tarragona), NIF 39908724K, Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona Tom 2818, Foli 40, Full T-42723, Inscripció 1ra, e-mail info@domingoveterinaris.com, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i enviament d’informació relacionada amb els serveis que ofereix Domingo Veterinaris.

S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatius a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé  podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça comunicacio@domingoveterinaris.com indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ“.

Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i en el seu cas, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça: Ctra. de Vinyols Mas Domingo, s/n (TV-3103 Km 0,4) – 43330 RIUDOMS (Tarragona) o bé enviant-ho per correu electrònic a comunicacio@domingoveterinaris.com i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES“.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Domingo Veterinaris amb domicili social a: Ctra. de Vinyols Mas Domingo, s/n (TV-3103 Km 0,4) – 43330 RIUDOMS, és titular de diferents tractaments.En concret, les dades recaptades a través de la present Web, s’incorporen al tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], als que li serà aplicada la present política de Privacitat.

El tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER],  té com a principals característiques:

2.1 Finalitat

La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats tractaments, consisteixen en:

 • Per al Tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER],  oferir la informació sol·licitada pels interessats en el formulari o qüestionari de la pàgina Web domingoveterinaris.com.
 • Resoldre les qüestions formulades.
 • i remetre’ls informació sobre els nostres serveis del portal titularitat de Domingo Veterinaris.

2.2-Encarregat de Tractament

En el cas de que hi hagin tercers que accedeixin a aquest tractament i amb els quals existeixi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l’article 28 RGPDUE)Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l’ús i la confidencialitat de les dades personals, de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent.

2.3-Base jurídica – Consentiment

Mitjançant l’emplenament dels diversos formularis contingut a la Web esmentada anteriorment, l’interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporats al citat tractament, sent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquè Domingo Veterinaris, trameti informació periòdica i informar dels nostres serveis.

Si bé  podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça comunicacio@domingoveterinaris.com indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ“.

Domingo Veterinarisha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

Els interessats titulars de les dades contingudes en el tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER] així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels tractaments titularitat de Domingo Veterinaris, podran dirigir-se a l’entitat, com a responsable de tractament, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, i si escau limitació (Drets ARCOPL) respecte de les dades incorporades en el tractament.Aquests drets tenen caràcter “personalíssim”, per la qual cosa únicament podran ser exercitats pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

 • El dret d’accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercitar el dret d’accés, l’interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:
  – l’enviament d’un correu electrònic a: comunicacio@domingoveterinaris.com.
  – comunicació per escrit dirigida a: Domingo Veterinaris, Ctra. de Vinyols Mas Domingo, s/n (TV-3103 Km 0,4) – 43330 RIUDOMS (Tarragona)Domingo Veterinaris, procedirà a notificar la seva decisió en el termini d’un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l’interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.
 • El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest  cas, podrà exercitar-los a través d’algun dels mitjans anteriorment previstos.Domingo Veterinarisprocedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud
 • El dret de portabilitat podran ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments, has de ser retornades al titular de les dades, o bé a un altre tercer (Encarregat de tractament).
 • El dret de limitació podran ser exercitat, prèviament el Dret d’oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el Dret d’oposició, es limiti el tractament de les mateixes.

Domingo Veterinarises reserva el dret de modificar la present política amb l’objecte d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l’antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: comunicacio@domingoveterinaris.com.

Go to Top